Đám cưới con gái Lê Lộc Hiệp tại
Toronto, Canada ngày 08.20.2016

Bạn 24 tham dự gồm có: TĐ Vinh, ĐT Đức, CP Thảo,
NT Sang, NV Lang, CB Bặch, NV Đèn, LG Bình và HX Phong

Máy ảnh NT Sang & TĐ Vinh

© 2016 K24sqhq.com. All rights reserved