Đại Lễ Khánh Thành & An Vị Đức Thánh Trần
Ngày 13 Tháng 9 Năm 2014 tại Westminster, California

© 2014 K24sqhq.com. All rights reserved