Ngày Sept 01, 2013, Khóa 24 SQHQ/NT
40 Năm Hội Ngộ tại Little Saigon, California.

Hình ảnh thứ hai ngày 2 tháng 9, 2013 tại Miles Square Park